Energitaget.dk drives af Energitaget ApS – CVR-nr.: 42343811.

Aftalen indgås imellem dig og Energitaget.

Hvis der ikke er aftalt andet skriftligt, gælder følgende standardbetingelser for aftaler mellem Energitaget ApS og vores kunder:

– Alle priser er i danske kroner og er excl. 25% moms.
– Alle aftaler indgås på dansk.

Ordre
Afgivelse af ordre sker ved at sende en underskrevet ordre med  e-mail til info@energitaget.dk

Aftaleindgåelse
Når du handler med Energitaget ApS, accepterer du, at købsaftalen først indgås endeligt, når Energitaget ApS har fremsendt skriftlig ordrebekræftelse til dig i form af underskrevet aftale.  For at indgå en aftale skal du være fyldt 18 år.

Betaling
Hos Energitaget ApS betaler du med bankoverførsel. Faktura betales senest 8 dage forud for levering af hver delopgave.

Reklamationsret
Energitaget ApS vil gøre alt for at bestræbe sig på at levere en høj kvalitet til dig og du betaler ikke næste delbeløb før du har set og godkendt det  hidtil udførte arbejde. Hvis du er i tvivl er du altid velkommen til at kontakte os.

Din mulighed for at fortryde
Du kan på ethvert tidspunkt udtræde af aftalen. Udnytter du denne mulighed betaler du for det af det arbejde, som Energitaget ApS allerede har udført.

Leveringstid
Energitaget ApS bestræber sig på at levere sine ydelser i henhold til den mellem parterne aftalte tidsplan. Leveringstider omtrentlige og overskridelser kan finde sted, uden dette kan anses for en misligholdelse fra Energitaget ApS side.

Din godkendelse
Hvor ikke andet følger af tidsplanen, skal du indenfor 48 timer efter fremsendelse af det udførte arbejde fra Energitaget ApS, fremkomme med eventuelle bemærkninger samt meddele dine beslutninger i forhold til det du har modtaget. Meddelelser skal gives pr. email til
info@energitaget.dk. Såfremt du ikke meddeler ændringer indenfor 48 timer, anses dette for en godkendelse af det fremsendte arbejde. Når du
har godkendt arbejdet, kan ændringer kun foretages mod ekstrabetaling i henhold til nyt tilbud fra Energitaget ApS. Energitaget ApS foretager herefter levering af den endelige produktion. Levering anses for sket, når Energitaget ApS har meddelt Kunden dette.

Opbevaring af backup
Vi forbeholder os retten til at beholde dine kunde-og tekniske data på anlægget i 5 år for at kunne servicere dig og dit anlæg.

Persondata og clearing af rettigheder
Du anses som kunde for dataansvarlig og Energitaget ApS, for databehandler.
Energitaget ApS handler alene efter dine instruktioner og træffer i øvrigt de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at persondata hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt at personoplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priser er oplyst i DKK og er ekskl. moms og forudsætter fakturering af kunde med dansk konto, CPR, eller  CVR.nr. Udenlandske virksomheder faktureres uden de 25% i momstillæg hvis de kan fremvise gyldigt CVR nummer.

Betalingsbetingelser på udstedte fakturaer er 8 dage netto.

Betaler Kunden ikke en udstedt faktura rettidigt, bortfalder alle for det samlede projekt eventuelle meddelte rabatter og eventuelle ydelser
som Energitaget ApS, har tilbudt at levere uden beregning.

Ved forsinket betaling er Energitaget ApS berettiget til at opkræve renter fra forfaldstidspunktet med 1,75 % pr. påbegyndt måned samt rykkergebyrer indtil betaling sker.

Kundens betalingsmisligholdelse anses i alle tilfælde for væsentlig misligholdelse, der berettiger Energitaget ApS til at standse yderligere leveringer og arbejder uden at ifalde ansvar, uanset om levering skal ske ifølge den misligholdte aftale eller anden særskilt aftale mellem
parterne. Energitaget ApS samlede tilgodehavende hos Kunden – forfaldent som uforfaldent – forfalder herudover til straksbetaling. Energitaget ApS kan herudover gøre sine almindelige misligeholdelsesbeføjelser gældende.

Kunden kan ikke foretage betaling for leverede ydelser ved modregning, med mindre andet er aftalt særskilt.

I tilfælde af misligholdelse af kontrakten, må kunden ikke benytte tilbud, råmateriale, koder, tekst, billeder og film under udarbejdelse eller
færdigproduceret materiale.

Depositum refunderes ikke..

Ansvar for forsinkelse
Reklamationer over forsinkelse ved Energitaget ApS ydelser skal fremsættes straks og skriftligt.

Energitaget ApS søger at afhjælpe eventuelle forsinkelser undervejs i projektet sådan, at den aftalte leveringstermin for den færdige produktion fortsat kan overholdes. For forsinkelser kan Kunden alene gøre ansvar gældende i overensstemmelse med det anførte under ansvar og ansvarsbegrænsning.

Ansvar for mangler
Reklamation over mangler ved en af Energitaget ApS leveret produktion, skal fremsættes skriftligt overfor Energitaget ApS, uden ugrundet ophold og i alle tilfælde senest 48 timer fra leveringstidspunktet. En mangel anses at foreligge, hvis det af Energitaget ApS leverede ikke opfylder Kundens kravspecifikation, med de ændringer Kunden måtte have godkendt undervejs.

I tilfælde af rettidig og berettiget reklamation over mangler, er Energitaget ApS ansvar begrænset til vederlagsfri levering af ny produktion inden for rimelig tid.

Energitaget er dog efter eget valg berettiget til i stedet at betale Kunden en kompensation for den mangelfulde produktion, svarende til den oprindelige fakturaværdi ekskl. moms for den mangelfulde produktion.
Kunden kan ikke herudover gøre krav gældende mod Energitaget ApS i tilfælde af mangler.

Alle reklamationer over mangler skal sendes til info@energitaget.dk.

Ansvar og ansvarsbegrænsning
Energitaget ApS påtager sig erstatningsansvar over for Kunden i henhold til dansk rets almindelige regler, med de undtagelser som fremgår af denne aftale.

Energitaget ApS er ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, tab som følge af at en aftalt produktion ikke er til kundens rådighed på det aftalte tidspunkt mv.
Omkostninger til lokation, tredjeparter og egen interne omkostninger og tidsforbrug anses for indirekte tab, som Energitaget ApS ikke kan gøres ansvarlige for.

Skyldes en forsinkelse eller mangel Energitaget ApS forhold, afhjælper Energitaget ApS sådanne forhold for egen regning i overensstemmelse med det anførte under afsnittene om ansvar for forsinkelse og ansvar for mangler. Energitaget ApS økonomiske ansvar er i alle tilfælde og for alle akkumulerede krav der relaterer sig til aftalen begrænset til et beløb svarende til 100 % af den aftalte fastpris for en opgave, og hvor der ikke er aftalt fastpris, da 100 % af det faktisk fakturerede beløb fra Energitaget ApS for udførelse af opgaven.

Såfremt du ser eksempler på Energitagets hjemmeside, vil din specifikke situation sandsynligvis være anderledes end det vi præsenterer som vores eksempel og derfor kan du både være stillet bedre eller dårligere end beskrevet i vores eksempel. Vi har gjort alt hvad vi kan for at verificere, at data er korrekte på det tidspunkt dette skrives; men kan ikke gøres ansvarlig for prisstigninger, ændringer i energiselskabers afregningsmodeller, politiske beslutninger eller den teknologiske udvikling.

Referencebrug
Såfremt det i forvejen er aftalt, har Energitaget ApS har ret til at anvende dit navn og evt. logo samt eventuel beskrivelse af opgaven på sin referenceliste.

Tvister
Eventuelle tvister er undergivet dansk ret, CISG og lovvalgsregler undtaget. Tvister skal afgøres ved retten i København.
Retsplejelovens almindelige henvisningsregler til Landsret og Sø- og Handelsret skal dog fortsat finde anvendelse. Vedrører tvisten en krænkelse af Energitaget ApS rettigheder, kan Energitaget ApS endvidere anlægge sag på stedet hvor krænkelsen sker eller har effekt samt ved Kundens hjemting.

Kontaktoplysninger
Telefon: +45 29620864
Telefonen besvares hverdage mellem 10.00-17.00. Hvis vi har travlt og derfor ikke kan svare dit opkald, er du velkommen til at lægge en besked
eller sende en mail.
Mail: info@energitaget.dk.  Alle mails besvares så hurtigt som muligt.
Web: www.energitaget.dk

Adresse:

Energitaget ApS
Lone Kellermanns Vej 3
2450 København SV
(Sluseholmen – Hasselholm)

CVR-nr.: 42343811

Bankoplysninger
Bank: Sydbank
Kontonr.: 6737 / 1284992
IBAN-nr.: DK8567370001284992
SWIFT-kode: SYBKDK22